Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe, jest Firma „MiJ” J. Kusiak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Puszkina 82 (dalej „My”,
„Firma MiJ” albo „Spółka”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych
osobowych?

Napisz do nas na adres e-mail: e-sprzedaz@mij.pl lub na adres siedziby naszej firmy.

Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na nasz newsletter, a także później, w związku z
transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszym sklepie internetowym E-opel24.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę MiJ?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z
Tobą, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z E-opel24.pl, w tym
dokonywania transakcji i płatności za sprzedane towary;
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,
transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w naszym sklepie E-opel24.pl;
• obsługi reklamacji na E-opel24.pl, gdy złożysz taką reklamację;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych
i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Firmy MiJ, którym jest:
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego
własnych usług Firmy MiJ, towarów naszego sklepu internetowego E-opel24.pl
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi,
poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
• wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie
przestrzegania zasad wewnętrznych firmy MiJ oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i
zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez
formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz
wziąć udział;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie pisząc do nas
w tej sprawie na adres e-sprzedaz@mij.pl.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać
umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
• imię i nazwisko, numer telefonu, adres wysyłkowy, adres e-mail, hasło
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć
z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług naszej firmy.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych
niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie
Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane przez Firmę MiJ; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam
sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie
będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być
potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania
danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na
podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób
automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do
organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się
znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są
profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą
elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują
usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników E-opel24.pl, wspierają
promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Twoje dane osobowe
udostępniamy również firmom kurierskim zajmującym się dostarczaniem przesyłek. Możemy
przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po
jej zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i
rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy
lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od
tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których
możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia
wręczania nagród.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych
osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma MiJ zobowiązana jest do
zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań
prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób
wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),
jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób
istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Firmę MiJ polega na przetwarzaniu Twoich danych (również
w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie,
w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Polityka cookies i innych podobnych technologii

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych http://sklep.mij.pl/ (w dalszej części zwanego “Serwisem” lub “Blogiem”) stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

e) “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym jaki jest niniejszy Blog z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Blogiem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.